You are hereSite index / Terms in Važne Definicije

Terms in Važne Definicije


U ovom kontejneru se nalaze važni ekonomski i politički termini koji se spominju u ovom websajtu i neophodni su za razumijevanje njegovog sadržaja.

D

 • Demokracija (4)

  1. Vlada kojom upravlja narod, ostvarena direktno ili preko izabranih predstavnika.

  2. Politička ili socijalna jedinica koja ima takvu vladu.

  3. Obični ljudi, smatrani kao primarni izvor političke moći.

  4. Vladavina većine.

  5. Principima socijalne jednakosti i poštovanja pojedinca unutar zajednice.

  (thefreedictionary.com)

E

 • Ekonomska Depresija

  Ekonomska depresija je najniža tačka u ekonomskom ciklusu koju odlikuje (1) smanjena kupovna moć, (2) masovna nezaposlenost, (3) veća od ponuda od potražnje, (4) pad cena, odnosno cene rastu sporije nego inače, (5) pad zarade, odnosno plate rastu sporije nego obično, i (6) opšti nedostatak poverenja u budućnost. Takođe poznata pod nazivom recesija, ekonomska depresija izaziva pad svih ekonomskih aktivnosti. Velika depresija može trajati nekoliko godina, kao što je Velika Depresija (1930-40) koja je imala uticaj na cijeli svijet. (businessdictionary.com)

 • Etatizam - eng. (1)

F

 • Fašizam

  Sistem vlasti karakterizovan centralizacijom vlasti pod diktatorom, socio-ekonomske stroge kontrole, suzbijanja opozicije kroz teror i cenzure, kao i tipične politike ratoborstva, nacionalizma i rasizma. (Dictionary.com)

G

 • Grupa (3)

  broj pojedinaca skupa sastavljenih ili koji su na neki način zajednički povezani. (Webster’s dictionary)

H

I

 • individualac
  Sinonimi: Pojedinac
 • Individualizam (9)

  1. Vjerovanje u osnovnu važnost pojedinca i vrline samopouzdanja i lične nezavisnosti.

  2. Doktrina koja zagovara slobodu od vladinih regulativa u potrazi za ličnim ekonomskim ciljevima.

  3. Doktrina koja drži da interesi pojedinca imaju prednost nad interesima države ili društvene grupe.

  (thefreedictionary.com)

 • Inflacija

  Inflacija je povećanje količine novca i kredita. Njena glavna posledica je ogromno povećanje cijena. Dakle inflacija - ako zloupotrebimo termin na značenje dizanje cijena - ona je uzrokovana isključivo štampanjem više novca. Za ovu monetarnu politiku u potpunosti je odgovorna vlada. Najčešći razlog za prekomjerno štampanje novca je postojanje budžetske neuravnoteženosti. Neuravnoteženost budžeta izazvano je ekstravagantnim trošenjem koje vlada ne želi ili ne može da plati podizanjem poreskih prihoda. Prekomjerni troškovi su uglavnom rezultat napora vlade da raspodijeli bogatstvo i dohotka - u kratko, da prisili produktivne građane da podrže neproduktivne. Ovo urušava radne podsticaje i produktivnih i neproduktivnih. (recession.org)

K

 • Kapitalizam (7)

  ekonomski sistem karakteriziran privatnim ili korporacijskim vlasništvom kapitalnih dobara, sa investicijama koje su određene privatnim odlučivanjem, i cijenama, proizvodnjom, i distribucijom dobara koji su u glavnom određeni kompeticijom na slobodnom tržištu.

  (Webster’s dictionary)

 • Kartel (1)

  Kombinacija nezavisnih poslovnih organizacija formirana da reguliše proizvodnju, cijene, i promet robe u korist njenih članova.

 • kejnzijanizam (1)
 • klasicni liberalizam (2)
 • Kolektivizam (9)

  Principi ili sistem vlasništva i kontrole nad sredstvima za proizvodnju i distribuciju od strane ljudi kolektivno, obično pod nadzorom vlade. (Dictionary.com)

 • Kumunizam

  sistem društvene organizacije u kojoj se kontrolišu sve ekonomske i društvene djelatnosti od strane totalitarne države, dominirane od strane jedne trajne političke stranke.

M

 • Monopolij (1)

  isključiva kontrola robe ili usluga na određenom tržištu, ili kontrola koja omogućava manipulaciju cijenama. (Dictionary.com)

  "Monopol često ... proizilazi iz podrške vlade ili iz tajno skovanih sporazuma između pojedinaca." (Milton Friedman)

O

 • Oligarhija

  oblik vladavine u kojoj je sva vlast u rukama nekoliko lica ili u dominantnoj klasi ili klubu; vladavina od strane nekolicine. (Dictionary.com)

P

 • Pojedinac (3)

  jedan organizam razlikovan od grupe. (Webster’s dictionary)

R

 • Recesija

  Period od opšteg ekonomskog pada, obično definisan kao kontrakcija u BDP u roku šest mjeseci (dva uzastopna kvartala) ili duže. Obilježen je visokom nezaposlenošću, stagniranjem plata i padom prodaje u maloprodaji, recesija obično ne traje duže od godinu dana i mnogo je blaža od depresije. (businessdictionary.com)

 • Republika

  Politički poredak u kojem vrhovna vlast leži u tijelu građana koji imaju pravo da glasaju za oficire i predstavnike koji su im odgovorni. (thefreedictionary.com)

S

 • SDA (1)
 • sloboda (1)
 • Slobodno Tržište (8)

  ekonomski sistem u kojem su cijene i plate određene neograničenom konkurencijom među biznisima, bez vladinih regulacija ili straha od monopola. (Dictionary.com)

 • SNSD (1)
 • Socijalizam (2)

  bilo koja od različitih ekonomskih i političkih teorija koje zagovaraju kolektivno ili državno vlasništvo i upravljanje sredstvima za proizvodnju i distribuciju robe. (Webster’s dictionary)

 • SPD (1)

T

Language/Vaš Jezik

Ostanite u Vezi

Pridružite se Našoj Facebook Grupi Pogledajte Naš YouTube Kanal Pratite nas na Twitteru Naš RSS Feed

Volunteer!!!